Статистик мэдээний жагсаалт

Статистик мэдээний нэр Огноо
41 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2017 оны 08 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 5а/ 2017-09-06
42 Aжил хайгч иргэний 2017 оны 08 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2017-09-06
43 Aжил хайгч иргэний 2017 оны 08 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2017-09-06
44 Aжил хайгч иргэний хөдөлгөөний 2017 оны 08 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2017-09-06
45 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2017 оны 08 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2017-09-06
46 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2017 оны 07 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2017-08-07
47 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний хөдөлгөөний 2017 оны 07 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2017-08-07
48 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2017 оны 07 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 5в/ 2017-08-07
49 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2017 оны 07 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 5б/ 2017-08-07
50 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2017 оны 07 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 5а/ 2017-08-07
Нийт: 213 үр дүн