Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний хөдөлгөөний 2020 оны 05 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/

Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний хөдөлгөөний 2020 оны 05 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/


Хавсаргасан файл: