Aжил хайгч иргэний 2020 оны 06 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7b/