Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2020 оны 06 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-7b/