Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2020 оны 08 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/