Aжил хайгч иргэний 2020 оны 08 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7a/